Blog

Bangladéš (11/2006)

Patgram – Bogra – Paharpur – Sundarbans – Mushiganj – Shatkira – Dhaka – Cox’s bazar

Podrobnosti

Indie II (10-11/2006)

Manali – Dharamsala – Agra – Taj Mahal – Jhansi – Khajuraho – Varanasi – Bodhgaya

Podrobnosti

Indie I (10/2006)

Delhi – Amritsar – Jammu – Kashmir – Srinagar – Ladakh – Leh – Thiksay – Keylong – Manali

Podrobnosti